Seminarium dyplomowe

Proponowane zagadnienia:

 1. Prekursorzy myśli organizatorskiej (Adam Smith, Robert Owen, Charles Babbage);
 2. Nurt naukowego zarządzania w myśli organizatorskiej (Frederick Taylor, Henry Gantt, Henry Ford, etc.);
 3. Zarządzanie administracyjne (Henri Fayol, Lyndall Urwick, Max Weber, etc.);
 4. Kierunek stosunków międzyludzkich/behawiorystyczny w teorii zarządzania (Mary Parker Follett, Elton Mayo, eksperymenty w zakładach Hawthorne, Abraham Maslow, etc.);
 5. Polscy klasycy myśli organizatorskiej (Karol Adamiecki, Edwin Hauswald, Zygmunt Rytel, etc.);
 6. Teoria biurokracji (Max Weber, Ludwig von Mises, Milton Friedman, szkoła publicznego wyboru, etc.);
 7. Współczesne podejścia do zarządzania (Total Quality Management, Zarządzanie oparte na rynku, Świadomy kapitalizm, Benchmarking, etc.)
 8. Organizacyjne, kulturowe i ekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw (systemy rekrutacyjne, motywacyjne, płacowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, kultura organizacyjna, etc.)

Każdy z powyższych punktów może stać się podstawą dla kilku/kilkunastu prac dyplomowych. Dla przykładu zagadnienie nr 6 może zostać skonkretyzowane w pracy jako:

 • Model biurokracji Maxa Webera
 • Ludwiga von Misesa krytyka biurokracji
 • Biurokracja w poglądach Miltona Friedmana
 • Biurokracja w poglądach przedstawicieli szkoły wirgińskiej

            etc.

Przykładowe tematy prac z poprzednich lat:

Rozmowa kwalifikacyjna jako narzędzie rekrutacji pracowników; 

Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny; 

Zarządzanie kulturą organizacyjną przedsiębiorstwa; 

Zarządzanie jakością w policji;

Potrzeby ludzkie pracowników, a zasady naukowego zarządzania F. W. Taylora; 

Hierarchia potrzeb Abrahama Maslowa w perspektywie porównawczej; 

Karol Adamiecki – współtwórca nauki organizacji; 

Teoria administracji Henri Fayola; 

Wkład Zygmunta Rytla w rozwój polskiej myśli organizatorskiej.

Literatura przedmiotu – proszę ją traktować jedynie jako punkt wyjścia do dalszych poszukiwań:

 • podstawowa:

W. Gogłoza, K. Księski, Historia myśli organizatorskiej. Zarys wykładu, Warszawa 2013.

R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2005.

J. A. Stoner, R. E. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 2004.

A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2010.

 •  uzupełniająca:

Z. Martyniak, Historia myśli organizatorskiej. Wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940, Kraków 1996.

M. Zdyb, Zarys historii myśli organizatorskiej, Lublin 1987.

J. Kurnal (red.), Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, Warszawa 1972.

N. Rosenberg, L. E. Birdzell Jr., Historia kapitalizmu, Kraków 1994.

Wskazówki odnośnie formatowania pracy, przypisów, etc. – pdf