Praca naukowa

Wykształcenie:

 • 2007 – Doktor nauk prawnych, UMCS, Lublin
 • 2003 – Studia podyplomowe z Administracji sieciami komputerowymi, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin
 • 2002 – Magister prawa, UMCS, Lublin

Kariera akademicka:

 • 2007-2020 – Adiunkt, Wydział Prawa i Administracji, UMCS, Lublin
 • 2010-2011 – Post-Doc, Wydział Prawa, Uniwersytet Islandzki, Reykjavík
 • 2003-2007 – asystent, Wydział Prawa i Administracji, UMCS, Lublin

Obszary specjalizacji:

 • Ekonomiczna analiza prawa
 • Analiza instytucjonalna
 • Współczesna myśl organizatorska
 • Komparatystyka prawnicza
 • Współczesne kultury prawne
 • Informatyka prawnicza

Prowadzone zajęcia:

 • Prawo w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami
 • Organizacja i zarządzanie
 • Zarządzanie jakością w instytucjach publicznych
 • Współczesna myśl organizatorska
 • Współczesne kultury prawne
 • Komparatystyka prawnicza
 • Technologia informacyjna dla prawników
 • Narzędzia informatyczne w biznesie

Publikacje:

A) Podręczniki akademickie:

 • Historia myśli organizatorskiej, Warszawa: Difin 2013, wraz z K. Księskim (ss. 298)

B) Redakcje:

 • Sprawiedliwość dla zwierząt – prawne i etyczne spojrzenie na prawa zwierząt, redakcja i wstęp wraz z B. Błońska, D. Woźniakowska-Fajst, W. Klaus, Warszawa: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki 2017 (ss. 279);
 • Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, redakcja, wraz z Z. Władkiem, J. Stelmasiakiem i K. Kukurkiem, 5 tomów: T.1 Człowiek (ss. 488), T.2 Twórczość (ss. 470), T.3 Biojurysprudencja (ss. 432), T.4 Filozofia (ss. 544), T.5 Prawo (ss. 439),  Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2013; wydanie drugie zmienione i rozszerzone (wraz z Z. Władkiem, A. Berezą, J. Stelmasiakiem i K. Kukurkiem) Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2014;
 • Libertarianizm. Teoria, interpretacje, praktyka, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010 (ss. 264), redakcja i wstęp wraz z W. Bulirą

C) Artykuły i rozdziały w pracach zbiorowych

 • Adjudication of Disputes in the Icelandic Commonwealth, “Ius Novum” 1 (2020), s. 154-178;
 • Islandzka dziesięcina w świetle teorii grup interesu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne” nr 146, z. 4 (2019), s. 673-687;
 • Islandzka gospodarka w okresie Wolnej Wspólnoty, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 80 (2019), s. 7-41;
 • Przemoc w średniowiecznej Islandii – skala, charakter i czynniki ograniczające, „Miscellanea Historico-Iuridica” t. 17, z. 1 (2018), s. 227-252;
 • Anarchist Visions of the Medieval Icelandic Non-State Socio-Political Order – an Outline of a Critique, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, 2018; T. 11, zeszyt specjalny, wersja anglojęzyczna (english version), s. 47–67;
 • Nieme bestie. Podmiotowość prawna zwierząt w krzywym zwierciadle średniowiecznego i wczesnonowożytnego procesu sądowego [w:] B. Błońska, D. Woźniakowska-Fajst, W. Klaus, W. Gogłoza, (red.) Sprawiedliwość dla zwierząt – prawne i etyczne spojrzenie na prawa zwierząt, Warszawa: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Stowarzyszenie Otwarte Klatki 2017, s. 63-78;
 • Anarchistyczne wizje bezpaństwowego ładu społeczno-politycznego średniowiecznej Islandii – zarys krytyki, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” nr 10 (2) 2017, s. 241-261;
 • Hayek, common law i teoria spontanicznego porządku – problemy Hayekowskiej analizy angloamerykańskiej kultury prawnej, „Miscellanea Historico-Iuridica” nr 15 (2) 2016, s. 169-192;
 • From the Constitutional Abolitionism to the Abolition of the Constitution: Lysander Spooner on Freedom, Slavery and the Limits of the Social Compact, „Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas” nr 19 (2) 2016, s. 477-502;
 • Analityczny anarchizm – cele, przedmiot i metody badań empirycznych nad stanami natury [w:] I. Barwicka-Tylek, A. Czarnecka, M. Jaskólski, J. Malczewski, Myślenie o polityce i prawie – przedmiot, metoda, perspektywa, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 209-232;
 • Policentryczny porządek konstytucyjny – zarys historii idei [w:] M. Maciejewski, M. Marszał, M. Sadowski (red.), Tendencje rozwojowe myśli politycznej i prawnej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2014, s. 345-361;
 • Zarządzanie oparte na rynku. Wkład Charlesa G. Kocha w myśl organizatorską, „Konteksty Społeczne” nr 1 (3) 2014, s. 8-17;
 • Świadczenie pomocy prawnej na Islandii, [w:] A. Bereza (red.), Świadczenie pomocy prawnej w państwach europejskich, tom IV, Warszawa: Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Izby Radców Prawnych 2014, s. 81-101;
 • Jeźdźcy infokalipsy. Zarys historii politycznej kryptografii asymetrycznej do roku 2000 [w:] R. Borysławski, M. Kubisz, A. Bemben, J. Jajszczok, J. Gajda (red.), Kryptohistorie. Ukryte i utajnione narracje w historii, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 169-185;
 • Cypherpunks, Wikileaks i widmo kryptograficznej anarchii, [w:], M. Marczewska-Rytko (red.), Haktywizm – cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, e-mobilizacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, s. 203-225;
 • Spór o historyczność sag Islandczyków w perspektywie antropologii prawa, [w:] Z. Władek, J. Stelmasiak W. Gogłoza, K. Kukuryk, (red.), Księga życia i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Romanowi A. Tokarczykowi, tom V Prawo, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2013, s. 64-89;
 • Upadek policentrycznego porządku konstytucyjnego średniowiecznej Islandii w świetle teorii stanu natury Roberta Nozicka, [w:] S. Górka, T. Słupik, G. Szewczyk (red.), Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 47-72;
 • Państwo w poglądach Ayn Rand – zarys krytyki, [w:] S. Górka, T. Słupik, G. Szewczyk (red.), Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 129-152;
 • Niewolnictwo, praca najemna, wolność. Wordsworth Donisthorpe o radykalnych konsekwencjach kapitalizacji pracy, [w:] W. Gogłoza, W. Bulira (red.), Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010, s. 47-64;
 • Oiling the Social Wheels – An Evolutionary Defence of Idle Chatter [w:] B. Sitek, J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, A. Kaczyńska (red.), The Rights to Knowledge and Information in a Heterogenic Society, Cambridge: Cambridge Scholars Press 2009, s. 59-76;

D) Inne:

 • Tłumaczenie i posłowie do polskiego wydania M. Huemer, Porozmawiajmy o jedzeniu zwierząt. Etyka wegetarianizmu, Warszawa 2020: Wydawnictwo Naukowe PWN (ss. 184);
 • Przedmowa do polskiego wydania [w:] M. Huemer, Problem władzy politycznej. O przymusie i posłuszeństwie, tłum. Jan Lewiński i Piotr Świerszcz,  Wrocław 2019: Instytut Ludwiga von Misesa, s. XXV-XXVII

E) Przyjęte do druku:

 • The Social Status of Women in the Old Icelandic Laws [w:] R. Gogosz, T. Zielińska (eds.), Grettir’s Little Sword. Constructing Masculinity in Old Norse Society,Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

F) Zgłoszone do druku/w trakcie recenzji

 • Goðakirkja. Islandzki Kościół w okresie Wolnej Wspólnoty;
 • Prawo i jego stanowienie w islandzkiej Wolnej Wspólnocie;
 • Sankcje i ich egzekwowanie w staroislandzkim prawie;
 • System wiecowy na Islandii w okresie Wolnej Wspólnoty;
 • Pozasądowe rozstrzyganie sporów w średniowiecznej Islandii;
 • Wspólnoty sąsiedzkie w średniowiecznej Islandii;

Profile akademickie: