Zarządzanie jakością

15 godzin wykładu + 15 godzin ćwiczeń (zajęcia odbywają się co dwa tygodnie)

Zagadnienia poruszane w ramach wykładu:

1) Zagadnienia wstępne: definicje jakości, wymiar obiektywny i subiektywny jakości, atrybuty jakości produktów i usług, agregaty jakości, strategie cenowe związane z jakością;

2) Rozwój historyczny: inspekcja jakości, kontrola jakości (statystyczna kontrola odbiorcza i statystyczne kierowanie procesem), zapewnianie jakości, zarządzanie jakością;

3) Główne postulaty najwybitniejszych teoretyków i praktyków zarządzania jakością: W. E. Deming, J. M. Juran, K. Ishikawa, P. B. Crosby;

4) Total Quality Management: piramida Kanji’ego, zasady Deminga, podstawowe narzędzia TQM (arkusze kontrolne, diagram korelacji, karty kontrolne, diagram przyczynowo-skutkowy, diagram PDPC, diagram sieciowy, analiza Pareto), benchmarking, kaizen, muda, zasada 5S;

5) Standaryzacja jakości: normy ISO 9000, podstawy wdrożenia, certyfikacja – uprawnione podmioty, procedura, koszty;

6) Praktyka zarządzania jakością w policji: strategia, etapy wdrażania, struktura organizacyjna systemu jakości, klienci zewnętrzni/wewnętrzni policji i określanie ich potrzeb, parametry brane pod uwagę przy ocenie satysfakcji klientów, identyfikacja problemów, cykle doskonalenia.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie wyników egzaminu pisemnego składającego się z dwóch części: testowej i kilku (maksymalnie 3) pytań otwartych. Termin egzaminu zostanie ustalony na jednym z ostatnim wykładów.

Literatura:

  • J. Dahlgaard, K. Kristesen, G.K. Kanji, Podstawy zarządzania jakością, Warszawa 2000, rozdz. 2,4,5, 9-11;

  • M. Urbaniak, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Warszawa 2004, rozdz. 1-4;

  • W. Gogłoza, K. Księski, Historia myśli organizatorskiej – zarys wykładu, Warszawa 2013, punkty 5.9, 5.10, 5.12;

  • A. Misiuk (red.), Zarządzanie jakością w policji, Szczytno 2002

Literatura uzupełniająca:

  • T. Cielecki, Policja z jakością w XXI wiek, Warszawa 2001;

  • T. Cielecki (red.), Zarządzanie jakością w policji województwa świętokrzyskiego, Kielce 2003;

  • J. Łańcucki, Z. Rau (red.), Zarządzanie jakością w Policji Wielkopolskiej, Poznań 2003;

  • M. Budgol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Warszawa 2011;

  • K. Opolski, P. Modzelewski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych, Warszawa 2012.