Zastąpienie przedkapitalistycznych metod zarządzania gospodarką systemem wolnorynkowego kapitalizmu spowodowało zwielokrotnienie liczby ludności i podniesienie średniego standardu życia w sposób bezprecedensowy. Tym bogatsze staje się społeczeństwo im mniej stawia mu się przeszkód na drodze wolnej przedsiębiorczości i prywatnej inicjatywy. Mieszkańcom Stanów Zjednoczonych powodzi się lepiej niż mieszkańcom innych krajów, ponieważ rząd amerykański podjął później, niż to miało w innych miejscach świata politykę ingerencji państwa w dziedzinę prywatnej przedsiębiorczości. Niemniej wielu ludzi, szczególnie intelektualistów, odnosi się z niechęcią do kapitalizmu. Z ich punktu widzenia ten system organizacji społeczno-ekonomicznej nic prawie nie przyniósł oprócz biedy i nieszczęść. Ludzie byli szczęśliwi i dobrze im się powodziło w dobrych dawnych czasach poprzedzających „rewolucję przemysłową”. Teraz w kapitalizmie większość stanowią ludzie głodujący oraz biedacy nielitościwie eksploatowani przez bezwzględne jednostki. Dla tych ostatnich nic się nie liczy za wyjątkiem pieniężnych interesów. Nie produkują dobrych i naprawdę użytecznych rzeczy, lecz tylko co przynosi największe zyski. Zatruwają ciała alkoholem i tytoniem, a dusze i umysły treścią szmatławych czasopism, pornograficznych książek i głupich filmów. Ideologiczną nadbudową kapitalizmu jest literatura zgnilizny i upodlenia, burleska i sztuka strip-teas‚u, hollywoodzkie filmy i powieści detektywistyczne.

Uprzedzenie i fanatyzm opinii publicznej przejawia się najwyraźniej w fakcie, że odnosi ona epitet „kapitalistyczny” do rzeczy źle widzianych i zjawisk negatywnych, a nie do tych, które cieszą się powszechną aprobatą. Jak może coś dobrego wynikać z kapitalizmu? Wartościowe rzeczy są wytwarzane wbrew kapitalizmowi, a złe są jego domeną.

Analiza tych antykapitalistycznych uprzedzeń, oraz ujawnianie ich podstaw, oraz skutków, jest celem niniejszego opracowania.

I. SPOŁECZNA CHARAKTERYSTYKA KAPITALIZMU I PSYCHOLOGICZNE PRZYCZYNY JEGO DYSKREDYTOWANIA

1. Wszechwładny konsument

2. Bodziec do polepszania gospodarki

3. Kapitalizm a społeczeństwo oparte na kryterium urodzenia i pochodzenia

4. Urazy zawiedzionej ambicji

5. Urazy inteligentów

6. Antykapitalistyczne uprzedzenia amerykańskich intelektualistów

7. Urazy pracowników umysłowych

8. Urazy „kuzynów”

9. Komunizm Broadwayu i Hollywoodu

II. FILOZOFIA SPOŁECZNA ZWYKŁEGO CZŁOWIEKA

1. Kapitalizm rzeczywisty a kapitalizm widziany oczyma przeciętnego człowieka

2. Front antykapitalistyczny

III. LITERATURA W KAPITALIZMIE

1. Rynek zbytu na literaturę

2. Sukces na rynku książkowym

3. Uwagi na temat tzw. powieści kryminalnych

4. Wolność prasy

5. Bigoteria literatów

6. Tematy „społeczne” w powieści, filmie, teatrze

IV. ZARZUTY ANTYKAPITALISTYCZNE Z DZIEDZINY POZA-GOSPODARCZEJ
1. Argument szczęścia

2. Materializm

3. Niesprawiedliwość

4. „Burżuazyjny” pogląd co do wolności

5. Wolność a cywilizacja zachodnia

6. Antykomunizm a kapitalizm